Regulamin i polityka prywatności

American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej A.A.C. Rainbow) szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisu internetowego A.A.C. Rainbow zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

 Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi lub świadczenia, a także w celu umożliwienia AAC Rainbow umówienia spotkania, prezentacji oferty bądź przedstawienia innych oczekiwanych przez Państwa informacji
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności A.A.C. Rainbow oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz A.A.C. Rainbow, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów.

Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne, wiadomości SMS i MMS itp.) oraz drogą telefaxową.

 Skutki ewentualnego nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe”, zamawiana usługa lub świadczenie nie będą mogły zostać dla Państwa zrealizowane albo nie będziecie Państwo mogli być prawidłowo zidentyfikowani.
Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nieoznaczonych gwiazdką jako “obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej usługi lub świadczenia.

 Podmioty, którym dane osobowe mogą być udzielone

Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą usługą lub świadczeniem i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.

 

Podmioty, którym dane mogą być udostępniane

Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.

Ponadto, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do innych podmiotów współpracujących z A.A.C. Rainbow, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

 
Podmiot posiadający prawa do przetwarzania danych

Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych posiada American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058137


Twoje prawa

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).

Zapewniamy Państwu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: American-Austrian Corporation „Rainbow” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Al. Lipowa 3, 53-124 Wrocław

Informacja o nowych zasadach przetwarzania danych osobowych -maj 2018

Od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że jesteśmy Administratorem Państwa danych osobowych  i można kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail: rainbow@rainbow.pl


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)
 2. prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
 3. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez AAC Rainbow
 4. prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez AAC Rainbow, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
 5. dochodzenia roszczeń
 6. archiwizacji
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na AAC Rainbow

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez AAC Rainbow działaniami – np. prowadzeniem księgowości firmy
 2. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom – np. Państwa uwagi co do zamówionego produktu mogą być przekazane jego producentowi lub sprzedawcy
 3. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
 4. kancelariom prawnym, którym AAC Rainbow zlecił np. prowadzenie postępowania
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować AAC Rainbow do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),
 2. okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od AAC Rainbow i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo się z nami kontaktować.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać e-mail na adres rainbow@rainbow.pl wpisując np. „wycofanie zgód”.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na nasz adres z dopiskiem "Dane osobowe" lub na e-mail:  rainbow@rainbow.pl