PLAN POŁĄCZENIA

                                                                 PLAN POŁĄCZENIA     

 

Niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia") został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „ksh”, w dniu 29 grudnia 2022 roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

„American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), Pl. Powstańców Śląskich 16-18, posiadającą numer NIP 8990202987 oraz numer REGON 005949482, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000058137, zwaną dalej „Spółką Przejmującą", reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Christopha              Szarańca

oraz                              

„ Na Solnym” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Placu Solnym 18/19, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000054652, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Christopha Szarańca,  

łącznie dalej zwane: „Spółkami, a każda z osobna: ,,Spółką",

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

 1. Spółka Przejmująca  posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki Przejmowanej;
 2. Zarządy Spółek widzą potrzebę połączenia, mając na uwadze uporządkowanie i- uproszczenie struktury spółek, w tym mając na celu zwiększenie efektywności zarządzania, dążenie do centralizacji funkcji gospodarczych w jednym podmiocie oraz obniżenie kosztów funkcjonowania,
 3. Zarządy Spółek widzą możliwość osiągnięcia, w wyniku połączenia, celów wskazanych w punkcie poprzedzającym, bez istotnych skutków związanych z taką operacją w zakresie wpływu na sprawozdawczość i dane finansowe Spółki Przejmującej i Przejmowanej, a to m.in. poprzez przeprowadzenie procesu połączenia w sposób uproszczony, przy zastosowaniu postanowień art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, w tym także z uwagi na możliwość zastosowania metody łączenia udziałów przewidzianej przez postanowienia art 44 c w zw. z art. 44a ust. 2 Ustawy o Rachunkowości, zgodnie z którym w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa wart 44c Ustawy o Rachunkowości,

 

 Spółki uzgodniły poniższy Plan Połączenia:

§1

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

(art. 499 § 1 pkt 1 KSH)   

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

 • typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • firma: „American-Austrian Corporation „RAINBOW”  Sp. z o.o.
 • siedziba: Wrocław
 • adres siedziby: (53-314) Wrocław, Pl. Powstańców Śląskich 16-18,
 • rejestracja: Spółka Przejmująca wpisana. jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000058137,
 • kapitał zakładowy: 55 000 zł, opłacony w całości;

2) Spółka Przejmowana:

 • typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • firma: Na Solnym Sp. z o.o.  
 • siedziba: Wrocław
 • adres siedziby: Pl. Solny 18/19 Wrocław
 • rejestracja: Spółka. Przejmowana wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652
 • kapitał zakładowy: 50 000 zł, opłacony w całości;

§2

                                          Sposób łączenia (art. 499 § 1pkt 1 KSH)      

 

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1 KSH).

Ponadto, z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100 % udziału w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

a)       połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych  dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce Przejmującej, dnia od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

b)       wspólnicy spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH)

c)       połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów spółki Przejmującej w zamian za majątek spółki Przejmowanej

d)        na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia —tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej; tj. nie niższej niż 90% kapitała zakładowego Spółki Przejmowanej — nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym:

- Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499§ I pkt 2 KSH-

- Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których moim wart. 501 § 2 k.s.h.

- nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego

- nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia zbadania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności

- na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się min. przepisów art. 505 § I pkt-4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa wart. 503 § 1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i-tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);

- na podstawie art 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in, przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu. i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec, wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);

- na podstawie .art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 §2 i 21 KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz nie przewiduje się zmiany umowy spółki Przejmującej, o których mowa wart. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

Na skutek połączenia objętego niniejszym Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6 ksh połączenie spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

 

§3

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom

 oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

(art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

 

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

§4

Ustalenie wartości  majątku Spółki Przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)

 

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 30.04.2023 rok tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

§5
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
.(art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

 

Oświadczenie zawierające-informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączeni stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

 

§6     

Udostępnienie Planu Połączenia

                                                                        (art. 505 KSH)                   

 

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami  w postaci:

-        projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

-        projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

-        ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej,

-        oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

-        zostanie bezpłatnie udostępniony co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia — w siedzibach spółek oraz na Stronach internetowych łączących się Spółek.

 

§7       

                                                                  Kontrola koncentracji              

(art. 14 pkt. 5 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)

 

 1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencje i konsumentów połączenie przez przejęcie spółki Na Solnym Sp z o.o. przez „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy.
 2. 2.      Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, przy czym do połączenia obu spółek nie jest wymagana zgoda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

§8
Postanowienia końcowe

 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie okaże się nieważne lub niewykonalny, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie połączenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszy Plan Połączenia został wykonany w czterech egzemplarzach po dwóch dla każdej ze stron.

 

§9

Załączniki

                                                                      (art 499 § 2 KSH)       

 

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część są:

-        Załącznik Nr 1 - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;.

-        Załącznik Nr 2 — projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

-        Załącznik Nr 3 — ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,

-        Załącznik Nr 4 —oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

 

 

               Prezes Zarządu                                                                                  Prezes Zarządu

American-Austrian Corporation „RAINBOW” Sp. z o.o.                                    Na Solnym sp. z o.o.       

         Christoph Szaraniec                                                                                 Christoph Szaraniec

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Planu Połączenia

 

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek

UCHWAŁA NR [..]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „American-Austrian Corporation „RAINBOW”

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  z dnia……….           roku

w sprawie połączenia spółki „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółki przejmującej, ze spółką Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody -na plan połączenia spółek

 

 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką" lub „Spółką. Przejmującą"), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „KSH", a także w związku z tym, iż:

— Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 18/19, posiadającej REGON 931942477, NIP 8992209893, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną") plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, zwany dalej „Planem Połączenia'', który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki,

— dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

— zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, udziałowcom zostały przedstawione informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 504 § 4. KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

postanawia, co następuje:

§1

 

 1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 21 KSH- został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony w siedzibie spółki oraz na stronach internetowych łączących się Spółek.
 2. Udziałowcy Spółki Przejmującej zostali dwukrotnie poinformowani o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, tj. w trybie art. 4021 § 1 KSH.

§2

 

 1. Połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną nastąpi w sposób wskazany w art. 492 §1 pkt 1 i w art. 515 § 1 KSH, tj. w drodze przejęcia (fuzja in corporationem), czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej a to w związku z tym, iż spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spójki Przejmowanej (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą)
 2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest-jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym Samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzane jest w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § KSH, a w związku z tym, min.:

- połączenie przeprowadzane jest bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały  Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone: stosunek wymiany akcji spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1.pkt.2 KSH), zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH), a konsekwentnie także dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w Zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie ,stosowania art. 499 §1 pkt 4 KSH);

 1. na podstawie art, 516 §.6 zdanie drugie KSH nie stosuje się min. przepisów art. 494 §4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej stają się wspólnikami Spółki Przejmującej;
 2. na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym:

-        Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt.2 KSH

-        Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których Mowa w art. 501 § 2

-        nie jest wymagane i nie było przeprowadzenie badania Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),

-        nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);

 1. Na podstawie. art. 516 §,5 w zw.2 art. 516 § 5 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której. mowa w art.. 503 §1 KSH) wspólnicy łączących się spółek nie mają i nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii.
 2. Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516§ 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących. się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
 3. na podstawie art. 516§ 6 zdanie drugie KSH, w przedmiotowym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § i 21 KSH, a także udostępnienie dokumentów, o .których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co ” najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;
 4. W związku z faktem, że połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania, nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 505 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie podlega zmianom w związku z połączeniem, a z tego względu do Planu Połączenia nie załączono projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2 KSH.
 5. Na skutek połączenia będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postepowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spałki Przejmującej.

10.  Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

 

§3

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwalą zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

 

§ 4        

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy zastrzeżeniu skutku połączenia na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek

UCHWAŁA NR …..

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Plac Solny 18/19, posiadającej REGON 931942477, NIP 8992209893, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652 z dnia roku

 

 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „Spółką" lub „Spółką Przejmowaną"), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „KSH, a także w związku z tym, iż:

-        Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), Pl. Powstańców Śląskich 16-18, posiadającą numer NIP 8990202987 oraz numer REGON 005949482, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000058137 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą") plan połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, zwany dalej „Planem Połączenia", który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki w rozumieniu, postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 n o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047 z późn. zm.), Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku i tym Spółka jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,

-        dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

-        zgodnie z postanowieniami art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej, uchwały; jedynemu wspólnikowi zostały przedstawiane informacje wskazane w dyspozycji przepisu art. 504 § 4 KSH, w tym istotne elementy treści Planu Połączenia,

 

postanawia, co następuje:

§ 1

 

 1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej,  o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i który zgodnie z art. 500 § 21 KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, a tym samym postanawia o połączeniu spółki Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Pl. Solny 18/19, posiadającej REGON 931942477, NIP 8992209893, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652 (Spółka Przejmowana) z „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), Pl. Powstańców Śląskich 16-18, posiadającą numer NIP 8990202987 oraz numer REGON 005949482 (Spółka Przejmująca).
 2. 2.      Jedyny wspólnik- Spółki Przejmowanej został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki, tj.. w trybie. art. 238 KSH, poprzez wydanie zawiadomień o zamiarze, połączenia pocztą elektroniczną na- adres jedynego wspólnika Spółki. 

 

§ 2

 

 1. Połączenie Spółki ze Spółka Przejmującą nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 i w art. 515 § 1 KSH w drodze przejęcia czyli przeniesienia całego, majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a to w związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej (połączenie, w drodze przejęcia jednoosobowej spółki zależnej przez spółkę dominującą).

 

Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia

 

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.04.2023 r.  

                                                                                                         

Oświadczenie Zarządu Na Solnym Sp. z o.o.

                            w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 30.04.2023r.          

 

W związku z planowanym połączeniem spółek:

„American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), Pl. Powstańców Śląskich 16-18, posiadającą numer NIP 8990202987 oraz numer REGON 005949482, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000058137,

oraz                                

Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 18/19, posiadającej REGON 931942477, NIP 8992209893, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652,

Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, oświadcza niniejszym, iż wartość majątku Na Solnym Sp z o.o. na dzień 31.03.2023 r. — określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej (ustalonej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 30.04.2023 r. i stanowiącej wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 30.04.2023 r. roku wynosi  818 400,38 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki Na Solnym Sp. z o.o. jako spółki
przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką „American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

                                                                                                                           Prezes Zarządu

Christoph Szaraniec

 

Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia

 

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki  Przejmowanej,

sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych 
metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

 

 

Oświadczenie Zarządu Na Solnym Sp. z o.o.  
z dnia 24 maja 2023 r. o stanie księgowym Spółki dla celów połączenia

- informacja sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod

i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny

 

W związku z planowanym połączeniem spółek:

„American-Austrian Corporation „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-314), Pl. Powstańców Śląskich 16-18, posiadającą numer NIP 8990202987 oraz numer REGON 005949482, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, za numerem KRS 0000058137,

oraz                                

Na Solnym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 18/19, posiadającej REGON 931942477, NIP 8992209893, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000054652

 

Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 i  § 3 ustawy KSH, przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Na Solnym Sp. z o.o. , sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Przedmiotowa informacja sporządzona została dla celów połączenia „American-Austrian Corporation         „RAINBOW” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką Na Solnym Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i przedstawiona w postaci bilansu Na Solnym Sp. z o.o. na dzień 30.04.2023, sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową Na Solnym Sp. z o.o. na dzień 30.04.2023 r.

 

                                                                                          Prezes Zarządu Christoph Szaraniec

 

 

WYCENA SKŁADNIKÓW MAJĄTKU (AKTYWÓW I PASYWÓW)

NA Solnym Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

WEDŁUG STANU NA 30.04.2023r.

 

 

 

A. AKTYWA TRWAŁE

978 816,00

 

 

III. INWESTYCJE  DŁUGOTKOTERMINOWE

978 816,00

 

 

B. AKTYWA OBROTOWE

2 645 983,46

 

 

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

294 536,50

 

 

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

2 351 413,71

 

 

OGÓŁEM MAJĄTEK

3 624 799,46

 

 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

2 806 399,08

 

 

III. ZOBOWIAZANIA, w tym w zł: 

 

- z  tytułu dostaw i usług 

556 777,15 

- z  tytułu kredytów 

1 797 023,68 

- podatków 

22 946,56 

- z tytułu kaucji 

429 651,69 

                                                                                                 Razem 

2 806 399,08

 

 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA

2 806 399,08

 

 

Aktywa Netto ( aktywa - zobowiązania)

818 400,38

 

 

Słownie : Osiemset osiemnaście tysięcy czterysta złotych i 38/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na Solnym  sp zo.o.                       BILANS 


 dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji         sporządzony na dzień 30.04.2023 r.


jednostka obliczeniowa PLN

AKTYWA Stan na Stan na
PASYWA Stan na Stan na

30.04.2023 31.12.2022
30.04.2023 31.12.2022
A Aktywa trwałe 978 816,00 1 894 132,00 A  Kapitał (fundusz) własny 818 400,38 668 170,95
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 I Kapitał (fundusz) podstawowy 50 000,00 50 000,00
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych     II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 335 713,21 335 713,21
2 Wartość firmy        - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    
3 Inne wartości niematerialne i prawne     III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:    
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne       - z tytułu aktualizaci wartości godziwej    
II Rzeczowe Aktywa Trwałe 0,00 0,00 IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:    
1 Środki trwałe  0,00 0,00   - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki    
a) grunty własne ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       - na udziały (akcje) własne    
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     V Zysk (strata) z lat ubiegłych 337 887,27  
c) urządzenia techniczne i maszyny     VI Zysk (strata) netto 94 799,90 282 457,74
d) środki transportu     VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)         
e) inne środki trwałe 0,00 0,00 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  2 806 399,08 2 791 692,97
2 Środki trwałe w budowie      I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego    
III Należności długoterminowe 0,00 0,00 2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych         - długoterminowe    
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale         - krótkoterminowe    
3 Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 3 Pozostałe rezerwy 0,00 0,00
IV Inwestycje długoterminowe 978 816,00 1 894 132,00        
1 Nieruchomości         - długoterminowe    
2 Wartości niematerialne i prawne         - krótkoterminowe    
3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 2 226 675,37 2 226 675,37
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
    - udziały i akcje     2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
    - inne papiery wartościowe     3 Wobec pozostałych jednostek 2 226 675,37 2 226 675,37
    - udzielone pożyczki     a) kredyty i pożyczki 1 797 023,68 1 797 023,68
    - inne długoterminowe aktywa finansowe     b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 c) inne zobowiązania finansowe    
    - udziały lub akcje     d) zobowiązania wekslowe    
    - inne papiery wartościowe     e) inne 429 651,69 429 651,69
    - udzielone pożyczki     III Zobowiązania krótkoterminowe  579 723,71 565 017,60
    - inne długoterminowe aktywa finansowe     1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach 978 816,00 1 894 132,00 a) z tytułu dostaw  o okresie wymagalności: 0,00 0,00
    - udziały lub akcje 84 684,00       - do 12 miesięcy    
    - inne papiery wartościowe         - powyżej 12 miesięcy    
    - udzielone pożyczki 894 132,00 1 894 132,00 b) inne    
    - inne długoterminowe aktywa finansowe     2 Zobowiąania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
4 Inne inwestycje długoterminowe     a) z tytułu dostaw o okresie wymagalności:    
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00     - do 12 miesięcy    
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         - powyżej 12 miesięcy    
2 Inne rozliczenia międzyokresowe     b) inne    
B Aktywa obrotowe 2 645 983,46 1 565 731,92 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 579 723,71 565 017,60
I Zapasy 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki w tym: 0,00 0,00
1 Materiały       Pożyczka otrzymana z PFR 0,00 0,00
2 Półprodukty i produkty w toku     b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    
3 Produkty gotowe     c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
4 Towary     d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 556 777,15 535 971,54
5 Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 0,00     - do 12 miesięcy 556 777,15 535 971,54
II Należności krótkoterminowe 294 536,50 242 277,84     - powyżej 12 miesięcy    
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 f) zobowiązania wekslowe    
    - do 12 miesięcy     g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych    22 946,56 29 046,06
   - powyżej 12 miesięcy     h) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00
b) inne     i) inne 0,00 0,00
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale     3 Fundusze specjalne    
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:     IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
    - do 12 miesięcy     1 Ujemna wartość firmy     
   - powyżej 12 miesięcy     2 Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00
b) inne         - długoterminowe    
3 Należności od pozostałych jednostek 294 536,50 242 277,84     - krótoterminowe    
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 272 825,50 214 603,10        
      - do 12 miesięcy 272 825,50 214 603,10        
      - powyżej 12 miesięcy            
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń  społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 21 711,00 27 674,74        
c) inne 0,00 0,00        
d) dochodzone na drodze sądowej            
III Inwestycje krótkoterminowe  2 351 413,71 1 323 125,58        
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 351 413,71 1 323 125,58        
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00        
   - udziały lub akcje            
   - inne papiery wartościowe            
   - udzielone pożyczki            
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe            
b) w pozostałych jednostkach            
   - udziały lub akcje            
   - inne papiery wartościowe            
   - udzielone pożyczki            
   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe            
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 351 413,71 1 323 125,58        
   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 351 413,71 1 323 125,58        
   - inne środki pieniężne            
   - inne aktywa pieniężne            
2 Inne inwestycje krótkoterminowe            
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33,25 328,50        
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy            
D Udziały (akcje) własne            

AKTYWA RAZEM    (suma poz. A i B i C i D) 3 624 799,46 3 459 863,92   PASYWA RAZEM   (suma poz. A i B) 3 624 799,46 3 459 863,92
Na Solnym  sp zo.o. 


                            RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

                                 sporządzony za okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 rok

                              (wariant porównawczy) jednostka obliczeniowa PLN
Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok
Rok 2023 Rok 2022
A  Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 279 123,89 4 006 193,65
  - od jednostek powiązanych    
I  Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 279 123,89 4 006 193,65
II  Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)    
III  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
IV  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
B  Koszty działalności operacyjnej 1 174 618,00 3 721 122,11
I  Amortyzacja 0,00 0,00
II  Zużycie materiałów i energii 17 257,87 50 284,21
III  Usługi obce 1 060 566,65 3 422 435,71
IV  Podatki i opłaty, w tym:   152,76
  - podatek akcyzowy    
V  Wynagrodzenia 80 420,36 199 124,78
VI  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 16 373,12 40 704,26
  - emerytalne 0,00 19 398,16
VII  Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 8 420,39
VIII  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
C  Zysk / strata na sprzedaży(A-B) 104 505,89 285 071,54
D  Pozostałe przychody operacyjne 1 223,49 3,70
I  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  0,00 0,00
II  Dotacje    
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
IV  Inne przychody operacyjne 1 223,49 3,70
E  Pozostałe koszty operacyjne 3,48 2 628,72
I  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych    
II  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
III  Inne koszty operacyjne 3,48 2 628,72
F  Zysk / strata z działalności operacyjnej (C+D-E) 105 725,90 282 446,52
G  Przychody finansowe 0,00 155,33
I  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:    
  a) od jednostek powiązanych, w tym:    
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
  b) od jednostek pozostałych, w tym:    
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
II  Odsetki, w tym:   155,33
  - od jednostek powiązanych    
III  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
  - w jednostkach powiązanych    
IV  Aktualizacja wartości inwestycji    
V  Inne     
H  Koszty finansowe 1 413,00 144,11
I  Odsetki, w tym: 1 413,00 144,11
  - dla jednostek powiązanych    
II  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
  - w jednostkach powiązanych    
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych    
IV  Inne    
I  Zysk / strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H) 104 312,90 282 457,74
J Podatek dochodowy 9 513,00 0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)    
L  Zysk (strata) netto (I-J-K) 94 799,90 282 457,74
AAC RAINBOW SP.Z O.O.          
(pieczątka jednostki)        
    Bilans    
           
sporządzony na dzień …........................................... roku   31.12.2022      
           
           
AKTYWA Stan na 31.12.2022        r. Stan na 31.12.2021        r. PASYWA Stan na 31.12.2022        r. Stan na 31.12.2021        r.
A. Aktywa trwałe 5 920 267,29 5 356 609,80 A. Kapitał (fundusz) własny 7 722 466,30 8 502 696,00
I. Wartości niematerialne i prawne     I. Kapitał (fundusz) podstawowy 55 000,00 55 000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 1 053 108,00 1 066 878,80 II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7 197 172,00 8 223 270,93
- środki trwałe 964 490,32 978 261,12  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)    
 - środki trwałe w budowie 88 617,68 88 617,68 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:    
III. Należności długoterminowe 400,00 400,00  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej    
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 4 866 759,29 4 289 331,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    
 - nieruchomości 4 289 331,00 4 289 331,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych    
 - długoterminowe aktywa finansowe 577 428,29   VI. Zysk (strata) netto 470 294,30 224 425,07
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)    
B. Aktywa obrotowe 2 495 587,43 3 884 775,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 693 388,42 738 688,80
I. Zapasy     I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:   192 777,80
II. Należności krótkoterminowe, w tym: 377 651,76 205 616,04  - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne    
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 197 806,57 168 846,86 II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: 417 509,39 300 448,37
 - do 12 miesięcy 197 806,57 168 846,86  - z tytułu kredytów i pożyczek    
 - powyżej 12 miesięcy     III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 275 879,03 245 462,63
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2 115 476,04 3 678 710,81 a) z tytułu kredytów i pożyczek    
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2 115 476,04 3 678 710,81 b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 254 947,97 224 035,11
 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 115 476,04 2 664 090,78  - do 12 miesięcy 254 947,97 224 035,11
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 459,63 448,15  - powyżej 12 miesięcy    
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy     c) fundusze specjalne    
D. Udziały (akcje) własne     IV. Rozliczenia międzyokresowe    
Aktywa razem 8 415 854,72 9 241 384,80 Pasywa razem 8 415 854,72 9 241 384,80

 

 

AAC RAINBOW SP.ZOO    
(pieczątka jednostki)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
     
sporządzony za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022  
(wariant porównawczy)    
     
                                     31.12.2022  r.                                    31.12.2021  r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 263 533,10 2 723 154,16
I. Przychody netto ze sprzedaży 3 263 533,10 2 723 154,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)    
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
B. Koszty działalności operacyjnej 2 790 261,47 2 463 139,72
I. Amortyzacja 13 770,80 16 389,98
II. Zużycie materiałów i energii 256 000,07 221 964,07
III. Usługi obce 2 263 586,08 1 969 777,95
IV. Wynagrodzenia 156 907,00 156 853,00
V.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 21 509,65 21 561,87
 - emerytalne    
VI. Pozostałe koszty, w tym: 78 487,87 76 592,85
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów    
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 473 271,63 260 014,44
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 5 172,38 30 900,56
 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 7 695,17 14 418,72
 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 7 276,30  
F. Przychody finansowe, w tym: 1 253,80 53 636,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:    
­ od  jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale    
II. Odsetki, w tym: 1 253,80 53 636,48
­ od jednostek powiązanych   52 746,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
 ­ od jednostek powiązanych    
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    
G. Koszty finansowe, w tym: 58 885,14 72 937,78
I. Odsetki, w tym: 324,84 52 830,00
­ dla jednostek powiązanych    
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:    
 - w jednostkach powiązanych    
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych    
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G) 413 117,50 257 194,98
I. Podatek dochodowy -57 176,80 32 769,91
J. Zysk (strata) netto (H-I) 470 294,30 224 425,07